1. تاثیر زمان تماس بر چگونگی رشد کرم خاکی گونه‌ی Eisenia fetida تغذیه شده با کود دامی در خاک آلوده

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 175-190

قاسم رحیمی؛ فیروزه نوروزی گلدره


2. کارایی کرم خاکی و ریزوباکتر‌ها بر همزیستی میکوریزایی و رشد سه گونه گیاهی در یک خاک آلوده به فلز سرب

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 97-112

علی محوحی؛ فایز رئیسی


3. گیاه‌پالایی سرب در حضور تلقیح جداگانه و هم‌زمان کرم خاکی، قارچ‌های میکوریزا و ریزوباکتر‌ها در ذرت

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 91-110

علی محوحی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور


4. مقایسه زیتوده ریزریشه، جمعیت کرم‌های خاکی و نماتدهای خاکزی در خاک سطحی توده‌های طبیعی و دست‌کاشت جنگلی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 219-234

راضیه سنجی؛ یحیی کوچ؛ مسعود طبری کوچکسرایی


5. تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی