1. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در چیدمان‌های مختلف ساقه‌های مصنوعی در طراحی کانال ماهی‌قایقرو

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 145-160

معصومه مرزبان؛ محسن مسعودیان


2. بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل کلاسترهای مختلف بر ضریب مقاومت جریان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 203-218

مسعود کرباسی؛ محمد قاسمیان؛ مهدی اسدی