1. ارزیابی عملکرد مدل WRF در شبیه سازی بارش‌های سنگین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 229-242

لیلا گودرزی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ پروین غفاریان