1. تاثیر گوگرد بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم (Triticum astivum L.)

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 265-280

محمد حسین داوودی؛ جلال قادری؛ کاظم خاوازی