نویسنده = علی شهیدی
تعداد مقالات: 2
1. روش‌های ترکیبی چندگانه مدل‌سازی برای تجزیه و تحلیل شبیه‌سازی‌های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز قره‌سو، استان کرمانشاه)

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 193-206

محسن پوررضا بیلندی؛ هادی معماریان خلیل آباد؛ علی شهیدی؛ سمیرا رهنما


2. بررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 217-229

حسین خزیمه نژاد؛ رسول مظلوم شهرکی؛ محمد حسین نجفی مود؛ علی شهیدی