1. تصمیم‌گیری تخصیص آب در شرایط عدم‌قطعیت با استفاده از بهینه‌سازی چندهدفه همتای استوار

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 71-89

امید نصیری قیداری؛ صفر معروفی