1. تأثیرقارچ های میکوریزا بر گیاه پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی ( Thymus daenensis Celak.)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 225-242

زینب محکمی؛ فاطمه بیدرنامنی؛ محمد فروزنده؛ زهرا غفاری مقدم