نویسنده = ابراهیم اسعدی اسکویی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 105-122

10.22069/jwsc.2017.13005.2767

سرور اسمعیلی؛ یونس خوشخو؛ خالد بابایی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


2. مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 129-145

10.22069/jwsc.2017.12758.2745

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده


3. اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 221-235

10.22069/jwfst.2017.12237.2674

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده