1. ارزیابی ومقایسه فرآیند واجذب فلزات سنگین ازستون خاک طبیعی دراثرنفوذفاضلاب خام وامکان تراوش به آبهای زیرزمینی

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 147-165

علی سلامت منش؛ سید احمد میرباقری