نویسنده = حسین خادمی
تعداد مقالات: 5
1. تعیین غلظت و میزان آلودگی فلزات سنگین در گرد و غبارهای بخشی از استان بوشهر

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 171-187

10.22069/jwfst.2016.3192

حسین خادمی؛ زینب نادزی زاده؛ شمس اله ایوبی


5. فاکتورهای زمین‌زاد و انسان‌زادمؤثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک‌های آهکی اطراف زنجان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 73-88

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی