1. کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 73-91

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی


2. تاثیر غنی‌سازی و تلقیح میکروبی بر بهبود خصوصیات کیفی ویناس چغندر قند برای استفاده در اراضی کشاورزی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 253-268

اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد