نویسنده = اکبر حسنی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر آزادسازی عناصر غذایی در خاکهای آهکی

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 73-91

مریم اعتمادیان؛ اکبر حسنی؛ مهدی نورزاده حداد؛ مهرداد حنیفه ئی