نویسنده = علی گلکاریان
تعداد مقالات: 2
1. تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 29-51

10.22069/jwsc.2019.12333.2690

ابوالفضل مساعدی؛ مریم یزدان پرست؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سعید رضا خداشناس؛ علی گلکاریان


2. مدل‌سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 103-120

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصری