1. تحلیل پارامترهای مؤثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 203-217

احمد احمدی نیک؛ علی رحیمی خوب


2. مقایسه عملکرد مدل‌های درختی و شبکه عصبی به منظور یافتن داده های گمشده تبخیر از تشت در استان خوزستان

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 187-202

مرجان وهابی مشهور؛ علی رحیمی خوب


3. اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 239-254

جلال یار احمدی؛ علی رحیمی خوب