1. مقایسه عملکرد روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه های بیزین در پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 171-186

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


2. بررسی وقوع تغییرات اقلیمی در حوضه‌های آبریز با استفاده از تحلیل ایستایی و روند (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز ارمند)

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 45-61

فرشاد احمدی؛ رضا زمانی احمد محمودی؛ فریدون رادمنش؛ علیرضا امیر رضائیه


3. مدلسازی هوشمند سری زمانی جریان ماهانه حوضه رودخانه شور قروه با شبکه عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 1، خرداد و تیر 1394، صفحه 309-318

اباذر سلگی؛ فریدون رادمنش؛ کامران سلطانی