مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده‌های حاصل از رسوب‌سنجی Gstars3.0

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 ندارد

3 هیئت علمی

چکیده

یکی از مهم¬ترین مسائل در تعیین طول عمر مفید سدها نحوه و مدت پر شدن مخزن سدها از آورد رسوب رودخانه¬های بالادست می¬باشد. امروزه مدل¬های ریاضی یکی از ابزارهای مهم برای پیش¬بینی مقدار رسوبگذاری در مخازن سدهای ذخیره¬ای و برآورد عمر مفید آن¬ها است. این مدل¬ها مبتنی بر تحلیل معادلات حاکم بر پدیده موثر در انتقال، توزیع، انباشت و آبشستگی رسوب می¬باشند. در این مقاله، فرآیند رسوب گذاری سد ستارخان با استفاده از مدل ریاضی Gstars3.0 شبیه¬سازی شده است. این مدل با استفاده از مفهوم تیوب¬ها یا لوله¬های جریان، قابلیت شبیه¬سازی توزیع رسوبگذاری را به صورت شبه دو بعدی (طولی و عرضی) در رودخانه¬ها و مخازن را دارد. برای واسنجی هیدرولیکی و رسوبی این مدل از آمار و اطلاعات مربوط به سد ستارخان و تغییرات هندسی مقاطع عرضی سد به مدت ده سال (از سال 1377 تا سال 1388) استفاده شده است. نتایج این واسنجی نشان می¬دهد که رابطه یانگ 1973 مطابقت بهتری با شرایط موجود سد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Mathematical Sedimentation Model Results and Hydrographically Measured Data in the Satarkhan Dam Reservoir

نویسنده [English]

  • mehdi meftah 1
چکیده [English]

One of the most important problems in determination of useful age length of dams, are form and time of filling of dams reservoirs, of river sedimentation in upstream. Mathematical models recently are used for simulation of the reservoir sedimentation rates and prediction useful life of the reservoir. These models are based on the analysis of equations governing sediment transportation, distribution, deposition, and scouring. In this study, mathematical modeling of erosion and deposition of sediments in Satarkhan dam, has been studied using GSTARS 3.0 model. GSTARS mathematical model using stream tubes concept, has an ability to account for the longitudinal and lateral distribution of sediment deposition in the rivers and dams. For hydraulic and sediment calibration of this mathematical model, stochastic and information of Satarkhan Dam and cross section topography between 1998 and 2009, have been used. Calibration results showed that Yang (1973) sediment transport equation had good agreement with field data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical Model
  • Sedimentation
  • Satarkhan Dam
  • Gstars3.0