بررسی تاریخ یخبندان‌ها و سرماهای مؤثر در کشاورزی تحت تأثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی: (مشهد، تبریز، قزوین)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشجو

چکیده

بررسی پدیده یخبندان و سرمازدگی از بنیادی ترین تحقیقات در زمینه اقلیم شناسی کشاورزی می باشد که شناخت چگونگی و زمان وقوع آن، می تواند کمک قابل توجهی به بخش کشاورزی داشته باشد. تغییر اقلیم که باعث تغییراتی در پارامترهای دمایی شده است، پدیده یخبندان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر این اساس پژوهشی انجام شد تا شروع اولین یخبندان و سرمای پاییزه، آخرین یخبندان و سرمای بهاره، همچنین طول دوره و تعداد وقایع یخبندان و سرما در 3 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک، تبریز، مشهد و قزوین، طی سالهای 1961 تا 2005 به عنوان دوره مشاهداتی و دوره 2050-2005 به عنوان دوره آتی بررسی شود. داده‌های دوره آتی بر اساس خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سناریوی A1B با استفاده از نرم‌افزار مولد داده لارس تولید شد، سپس سری زمانی تاریخ‌های اولین و آخرین یخبندان و سرمای پاییزه و بهاره برای هر یک از سال‌ها طی دوره‌های مطالعاتی تشکیل و بهترین توزیع آماری بر هر یک از آنها برازش داده شد و احتمالات وقوع آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد در تمام ایستگاههای مطالعاتی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم اولین یخبندان و سرمای پاییزه زودتر و آخرین یخبندان و سرمای بهاره نیز زودتر رخ خواهد داد و طول دوره یخبندان و سرما کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying frost and chilling dates affecting agriculture under climate change (Case study: Mashhad, Tabriz, Qazvin)

نویسندگان [English]

  • khalil ghorbani 1
  • Esmaeil Valizadeh 2
1
2 Student
چکیده [English]

Studying the phenomenon of frost and chilling is one of the fundamental researches in the field of agriclimatelogy and knowing how and when they occur, could be useful significantly in the agricultural sector. Climate change which causes changes in temperature parameters influences the frost. According to this, a research was done so that the beginning of the first frost and chilling in autumn, the lost frost and chilling in spring, and also period of the frost and freezing at three weather stations in Tabriz, Qazvin and Mashhad would be checked during 1961-2005 as the basis period and during 2005-2050 as the future period. The data of the future period was produced based on output of Hadcm3, under the scenario A1B, using the software of data generator LASR-WG. Then time series of the dates of the first and last frost and chilling in autumn and spring was formed for each year during the periods of the study, and the best statistic distribution was fitted for each of them and the possibilities of their happening were calculated. The results showed that at all stations affected by the Climate change, the first frost and chilling in autumn will occur earlier and the last frost and chilling in spring will occur earlier and length of frost and chilling period will decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frost
  • Climate Change
  • LARS-WG
  • chilling