دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی اثر برخی عوامل ساختمان آبپاش، سامانه آبیاری و مدیریت آن بر ضریب یکنواختی در آبیاری بارانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22069/jwsc.2022.20232.3556

ندا کریمی؛ دریا دهقان؛ شاهو مولودی؛ عادل سی و سه مرده؛ عیسی معروف پور


ببررسی امکان استفاده از پساب در گیاه پالایی خاک آلوده به گازوئیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22069/jwsc.2022.20307.3563

امید بهمنی؛ شیوا متقی؛ وحید اطلسی پاک