نویسنده = محمد رضا خالدیان
شبیه سازی شوری خاک تحت منبع خطی در یک خاک ناهمگن و در شرایط غیرماندگار

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 203-216

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین رخسار


تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

دوره 21، شماره 4، آبان 1393، صفحه 275-285

محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محسن قره شیخ بیات؛ برهان ملک نیا