نویسنده = میثم سالاری جزی
برآورد رواناب ماهانه و فصلی با مدل‌های سری زمانی، درخت تصمیم و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 27-52

10.22069/jwsc.2022.19921.3533

هدیه خداخواه؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد عبدالحسینی


کاربرد نظریه بازی‌ها در تعیین برداشت بهینه منابع آب (مطالعه‌ی موردی:حوضه آبریز قره سو)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 69-87

10.22069/jwsc.2020.17430.3290

خلیل قربانی؛ مریم مفتاح هلقی؛ علی کرامت زاده؛ میثم سالاری جزی


بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از برنامه ربزی آرمانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره سو)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 163-180

10.22069/jwsc.2020.16875.3223

خلیل قربانی؛ مریم مفتاح هلقی؛ علی کرامت زاده؛ میثم سالاری جزی


ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی تراز آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-182

10.22069/jwsc.2018.13571.2826

خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ الناز فرنیا


برآورد جریان ماهانه در حوضه‌های فاقد آمار با استفاده از پارامترهای اقلیمی و فیزیوگرافی حوضه

دوره 23، شماره 3، مرداد 1395، صفحه 207-224

10.22069/jwfst.2016.3194

خلیل قربانی؛ زهرا نعیمی کلورزی؛ میثم سالاری جزی؛ امیراحمد دهقانی