مدل‌سازی جریان‌های جزر و مدی در کانال قشم با استفاده از نرم‌افزار نصیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Modeling of tidal currents in Gheshm Canal by using Nasir software