شکل L مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Experimental study of scouring around a series of L-head groynes