اثر تیمارهای تلفیقی پساب تصفیه شده شهری بر آبیاری گیاه کینوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22069/jwsc.2020.16668.3196

چکیده

سابقه و هدف:
افزایش روز افزون جمعیت همگام با معضل بحران جهانی منابع آب شیرین، استفاده از منابع آبی نا متعارف در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ ترین مصرف‌ کننده‌ ی آب شیرین، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌ خشک را ضروری می‌ سازد. از آن جایی‌ که یکی از اهداف مهم در کشاورزی پایدار با توجه به بحران منابع آبی، افزا یش بهره‌ وری مصرف آب می‌ باشد، لذا استفاده از تکنیک‌ ها یی جهت رسیدن به این مهم ضرور ی است. با توجه به کمبود آب‌ های با کیفیت، استفاده از آب‌ های نا متعارف ( پساب تصفیه شده شهری ) بیش از پیش مورد توجه است.
مواد و روش‌ ها :
به منظور بررسی اثر تیمار های مختلف پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد و اجزا ی گیاه کینوا رقم Titicaca در سال 1396 آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این تحقیق بر پایه طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در شرایط گل خانه‌ ای و در گلدان اجرا گرد ید. تیمار های مورد برر سی در این پژوهش شامل آب شهری ، پساب شهری، یک در میان پساب شهری ، اختلاط 50 : 50 پساب شهری و آب شهری ، و آبیاری زیر سطحی با پساب شهری بودند. قبل از شروع آزمایش خواص شیمیایی و فیزیکی آب و خاک مورد استفاده در آز مایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در انتها تحلیل آماری صفات مورد بررسی با استفاده از نرم‌ افزار SAS ( ver 9 . 0 ) انجام گرفت . مقایسه میانگین‌ ها نیز با استفاده از آزمون LSD در سطح 5 درصد انجام شد.
یافته‌ ها :
نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی بر تعداد برگ، وزن تر اندام هوایی، ارتفاع، شاخص سبزینگی و سطح برگ در سطح احتمال یک درصد موثر بودند، ولی بر تعداد شاخه فرعی ، وزن خشک اندام هوا یی و قطر ساقه در سطح احتمال 5 درصد معنی‌ دار شدند . طبق نتایج تحقیق ، استفاده از پساب تصفیه شده شهری منجر به افزایش کلیه صفات گردید.
نتیجه‌ گیری :
تیمار پساب شهری، متناوب یک در میان ، اختلاط 50 : 50 پساب شهری ، و آبیاری زیر سطحی پساب شهری منجر به افزایش 5/62، 5/37، 3/58 و 1/93 درصدی عملکرد کل شدند. این آزمایش نشان داد که استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده ضمن افزایش عملکرد گیاه کینوا می‌ تواند باعث صرفه‌ جویی در هزینه‌ های تامین و مصرف کود های شیمیایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Conjunctive Wastewater Regimes on Irrigation of Quinoa

نویسندگان [English]

  • saber jamali 1
  • Seyedeh Mahbubeh Zeynodin 2
  • Mahdi Kolahi 3
1 Water Engineering Department, ferdowsi university of mashhad, mashhad, Iran.
2 ​Faculty of Natural Resources and Environment Ferdowsi University of Mashhad Mashhad, Iran, PO BOX 9177948974
3 ​Faculty of Natural Resources and Environment​, Ferdowsi University of Mashhad​, Mashhad, Iran, PO BOX 9177948974
چکیده [English]

Background and Objectives :
Increasing population growth along with the freshwater resources global crisis necessitates the use of unconventional water resources in agriculture, as the largest fresh water consumer, especially in the arid and semiarid areas. Since the agriculture field is the main water consumer, using the approaches to increase water use efficiency is necessary. Due to the limited freshwater, farmers have to use exotic water, such as treated urban wastewater.
Materials and Methods :
An investigation was done to evaluate effects of different regimes of urban wastewater on performance and yield components of Quinoa plant (cv. Titicaca), at Research Greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad, during 2017-2018. The research was based on completely randomized design with 3 replications in greenhouse conditions and in pots. Five applied treatments were urban fresh water, urban wastewater, alternate wastewater and fresh water, mixture of 50-50 wastewater and freshwater, and subterranean irrigation with urban wastewater. Physical and chemical properties of irrigation water and of soil were determined before experiment. The obtained data analyzed using statistical software of SAS ( Ver. 9.0 ) and the means were compared using LSD test at 5 % percent levels.
Results:
The results show that the treatments were significant on number of leaves, shoot fresh weight , plant height , SPAD index , and leaf area was significant at 1 percent level ( P < 0.01 ), but on number of branches, shoot dry weight and stem diameter at 5 percent level ( P < 0.05 ). The research shows effects of using urban refined wastewater on an increase in all traits.
Conclusion : The treatments of urban wastewater, alternate, mixture of 50 - 50 and subterranean irrigation resulted in an increase of 62.5 %, 37.5 %, 58.3 % and 93.1 % of total yield, respectively. Furthermore, the results of the experiment show that the use of refined sewage water for irrigation of Quinoa crop can increase the yield of Quinoa, decrease the cost of supplying and using fertilizers, and then save the environment.
Conclusion : The treatments of urban wastewater, alternate, mixture of 50 - 50 and subterranean irrigation resulted in an increase of 62.5 %, 37.5 %, 58.3 % and 93.1 % of total yield, respectively. Furthermore, the results of the experiment show that the use of refined sewage water for irrigation of Quinoa crop can increase the yield of Quinoa, decrease the cost of supplying and using fertilizers, and then save the environment.


Keywords: Fresh Water, Wastewater, Alternate, Mixture, Subterranean Irrigation, Unconventional Water

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Alternate
  • Mixture
  • Subterranean Irrigation
  • unconventional water