تخمین تبخیر روزانه از تشت تبخیر با استفاده از سه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، تابع پایه شعاعی و المانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimation of Daily Pan Evaporation By Using MLP,RBF and Recuurent Neural Networks