رسوب زایی و فرسایش پذیری بین شیاری در بخشی از مراتع سجزی- کوهپایه اصفهان با استفاده از باران ساز مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Inter-rill sediment yield and erodibility in parts of Esfahan Segzi-Kuhpayeh rangelands using rainfall simulator