محاسبه تبخیر و تعرق واقعی گیاه سیر به روش مدل‌سازی چندگانه تحت شرایط کاشت لایسیمتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Forecasting of garlic (Allium sativum L.) evapotranspiration by using multiple modeling