ارزیابی کارایی ضرایب اصلاحی در بهینه‌سازی منحنی سنجه رسوب (مطالعه موردی: حوضه سد کمال‌صالح استان مرکزی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Correction Factors in Optimization of Sediment Rating Curve (Case Study: Kamal Saleh Dam Watershed, Markazi Province, Iran)