طرح و ارزیابی هیدرولیکی پمپ های دور متغیر در سامانه های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: سامانه آبیاری دشت هارکله- لالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Hydraulic Design and Evaluation of Variable Speed Pumps on Pressurized Irrigation Systems (Case study: Harkalleh-Laali Irrigation System)