امکان سنجی کاربرد روش درخت تصمیم در تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک از روی پارامترهای زودیافت آن


عنوان مقاله [English]

Feasibility of decision tree application (M5 model) for determining soil moisture characteristic curve from easily available soil parameters