تعیین مناطق بحرانی تولید رسوب در آب خیز چهل چای استان گلستان با استفاده از مدل SWAT


عنوان مقاله [English]

Identification of critical sediment production regions yield in Chehelchai watershed using SWAT model