مدل سازی تبخیر- تعرق گیاه پتانسیل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با حداقل متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک مشهد


عنوان مقاله [English]

Modeling of potential evapotranspiration by Artificial Neural Network from minimum climatic variables in Mashhad synoptic station