مقایسه روش های زمین آماری با روش غیرپارامتریک - k نزدیک ترین همسایه برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک


عنوان مقاله [English]

Comparing geostatistics techniques and nonparametric k-nearest neighbor technique for predicting soil saturated hydraulic conductivity