مقایسه کارایی روش های شبکه عصبی و سری های زمانی در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: زیرحوزه بختگان استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of ANN and time series appropriately in prediction of ground water table (Case Study: Bakhtegan basin)