ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of pedotransfer functions to simulate wetting branch of soil water characteristic curve and unsaturated hydraulic conductivity curve