کمینه سازی رواناب و رسوب دهی به کمک بهینه سازی کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آب خیز جاجرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Minimizing runoff and sedimentation by optimizing land use (Case Study: Jajrood watershed)