بهینه سازی شرایط تجزیه زیستی هیدروکربن های نفتی به وسیله میکرواورگانیسم های بومی و غیربومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Optimization of petroleum hydrocarbon biodegradation by indigenous and non indigenous microorganisms