شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدلCropSyst در گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Simulation of nitrogen losses under wheat production in Gorgan, using CropSyst model