مقایسه روش های اختلاطی و حجم سیال برای شبیه سازی عددی اختلاط آب و هوا در جریان غیرریزشی روی سرریزهای پلکانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of Mixture and VOF methods for numerical simulation of air-entrainment in skimming flow over stepped spillways