توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوریتم ژنتیک و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی سطح ایستابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Development and application of statistical and neural, Fuzzy, Genetic Algorithm models in estimation of spatial distribution of water table level