افزایش استخراج سرب خاک به وسیله تلخه (Acroptilon repens) در اثر مایه زنی با برخی قارچ ریشه های آربوسکولار و باکتری های افزاینده رشد گیاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Enhanced soil Pb extraction by Acroptilon (Acroptilon repens) through inoculation with some arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria