شبیه سازی دبی جریان در مقاطع مرکب به کمک مدل درخت تصمیم M5

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Flow discharge prediction in compound channels by using decision model tree M5