اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب دار، منطقه توشن استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of slope position and aspect on some physical and chemical soil characteristics in a loess hillslope of Toshan area, Golestan Province, Iran