مدل سازی توزیع عرضی سرعت در مقاطع مرکب مستقیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Modeling of lateral velocity distribution in straight compound channels