بررسی تأثیر افزودن ترکیبات آلی و معدنی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی یک خاک سدیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

The effects of organic and inorganic materials on some chemical properties of a sodic soil