ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of ability of LARS-WG model for simulating some weather parameters in Sanandaj