1. تاثیر زئولیت بر توزیع شکل های مختلف پتاسیم در خاک های ورتی سولز استان فارس

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 295-308

فاطمه جابریان؛ شهلا محمودی؛ سید علی ابطحی؛ مهرداد اسفندیاری