کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تاثیر قطرنسبی وعمق طوقه مشبک بر آبشستگی اطراف پایه های پل آرودینامیکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 159-177

10.22069/jwsc.2019.15706.3090

امیرعباس کمان بدست؛ علیرضا محمدیان؛ امین بردبار؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد


3. بررسی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با وجود موانع روی پله ها با کمک مدل فیزیکی و مدل ریاضی Flow-3D

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 137-156

10.22069/jwsc.2019.15687.3085

امیرعباس کمان بدست؛ حمیدرضا افشون؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ امین بردبار