کلیدواژه‌ها = HADCM3
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قره سو با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 و شبکه عصبی پویا

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 317-326

مهسا مالمیر؛ ام البنی محمدرضاپور؛ سلمان شریف آذری؛ قاسم قندهاری