1. بررسی اندازه قطر سنگدانه به منظور پایداری آنها در اطراف تک آبشکن قائم در قوس 180 درجه رودخانه

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 311-318

علیرضا مسجدی؛ شیدا بیاتی کمیلی