1. مطالعه اثرات دریاچه اورمیه بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه دیزج دول، اورمیه

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 65-82

شهرام منافی؛ مختار خانی