کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع آب
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تعامل بخش کشاورزی و صنعت در تخصیص آب با رویکرد بازی های غیرهمکارانه

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 145-161

10.22069/jwsc.2020.17096.3254

مهسا نوری؛ علی رضا عمادی؛ رامین فضل اولی


3. مدیریت تلفیقی تقاضای آب در بخش شرب و صنعت به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW ( مطالعه موردی شهر بجنورد)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 187-203

10.22069/jwsc.2019.13385.2807

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


5. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام